Barnehageopptak 2017

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Orientering om opptak til barnehage i Kongsberg - 2017.

  Barnehageopptak
  Barnehagene i Kongsberg samarbeider om opptak av barn. Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess. Det vil si at barnehagene, private og kommunale, bruker felles datasystem ved søknad og tildeling av barnehageplass.

  Det er ulike vedtekter og opptakskriterier i private og kommunale barnehager. Informasjon om den enkelte barnehage kan leses på Kongsberg kommunes nettsider eller den enkelte barnehages hjemmesider.

  Tilbudsbrev sendes ut fra den enkelte barnehage.

  Hvordan søke

  Alle som søker barnehageplass skal bruke elektronisk søknadsskjema . Du kan få hjelp til å søke enten hos innbyggerkontakten på rådhuset, på biblioteket eller i en av barnehagene. Søknadsskjema med norsk og engelsk utgave, finner du på Kongsberg kommunes nettsider,

  Søkere som ikke har norsk personnummer
  Har man ikke norsk personnummer, kan man henvende seg til Kongsberg kommune eller barnehagene for å få papirutgave for utfylling. Søknaden sendes Kongsberg kommune innen 1. mars.

  Hovedopptaket 2017

  Frist for å søke om barnehageplass til hovedopptaket er  1. mars 2017.  Fristen er endelig, og søknaden må være sendt på elektronisk skjema innen søknadsfristen.

  De som allerede har en barnehageplass, trenger ikke å søke på nytt for å beholde plassen.

  Barn født før 1. september 2016:
  har rett til barnehageplass fra 1. august 2017.

  Barn født i september og oktober 2016:
  har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.

  Barn født i november 2016:
  Under forutsetning av at Stortinget vedtar utvidelse av retten i løpet av våren 2017 har barn født i november 2016 rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.

  Behandling av søknadene til hovedopptaket skjer i mars/april. Tilbud om plass sendes ut før 1. mai.

  Er det søkt om barnehageplass med oppstart på våren og man ikke har fått et tilbud om plass, går søknaden automatisk videre til hovedopptaket med oppstart i august.


  Supplerende opptak
  Det kan søkes om barnehageplass hele året. Søknader som kommer inn etter 1. mars , vil i løpet av året bli vurdert fortløpende ved suppleringsopptak hvis det blir ledige plasser.  

   

  Bytte av barnehage

  Det kan søkes om bytte av barnehage på samme elektroniske skjema, med frist innen 1. mars 2017.

  Dersom søknaden innvilges, mister man automatisk plassen man har. (Dette gjelder kun ved hovedopptaket). Får man ikke innvilget søknaden om bytte, beholder man den plassen man har.

  Rett til barnehageplass

  Lov om barnehager §8 andre ledd sier bl.a.: «Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder og som er bosatt i kommunen, jfr.§12a.»

  Lov om barnehager §12a
  - Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

  - Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

  - Barn som fyller ett år i november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. (Forutsatt lovendring).

  - Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

  - Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.
   

  Prioritet ved opptak
  Lov om barnehager § 13 gjelder både kommunale og private barnehager.

  Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage, men ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn. En sakkyndig instans må vurdere om funksjonsnedsettelsen og dens konsekvenser for barnet skaper et større behov for barnehageplass i en utvalgt barnehage enn for andre barn.

  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

  Dokumentasjonen må sendes inn pr. post til:
  Kongsberg kommune, Oppvekstkontoret, Postboks 115, 3602 Kongsberg. 

  Ved tildeling av plass
  Barnehagene gjennomfører opptaket iht. egne vedtekter med opptakskriterier og sender ut tilbudsbrev.

  De som får plass mottar et tilbudsbrev med 7 dagers svarfrist ( utfylt svarslipp sendes barnehagen).

  Ved avslag på søknad om plass
  De som ikke mottar tilbud om barnehageplass, vil få tilsendt avslagsbrev fra Kongsberg kommune.

  Rett til begrunnelse

  Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage § 4:

  Søkere som verken får første eller andre ønske oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.

  Ved supplerende opptak kan søkere med lovfestet rett til prioritet kreve slik begrunnelse dersom de ikke tilbys plass.

  Klageadgang

  Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage § 6:

  Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.

  Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til barnehage etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. 

  Klagen
  Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage § 7:

  Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren.

  Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass.

  Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

  Klageinstansen
  Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage § 8:

  Kommunens allminnelige Klagenemnd er klageinstans. 

  Klagefrist
  Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage § 9:

  Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om begrunnelse etter § 4 avbryter fristen. Ny frist løper fra det tidspunkt søkeren har mottatt begrunnelsen. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling dersom det er rimelig at den blir behandlet. 

   Les mer hva lovteksten sier:
  http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-064.html 

  Les mer om saksbehandlingsreglene her:
  http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20051216-1477.html

  Sletting av søknader
  Barnehagesøknaden gjelder for 2017. Søknaden slettes ved årsskiftet. Søkere som ønsker plass i løpet av våren 2018 må søke på nytt etter 1. januar 2018  hvis de ikke har fått tildelt plass før nyttår.