Friluftsliv

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Kongsberg kommune har en unik beliggenhet som gir gode muligheter for gode naturopplevelser.

  Områdene preges av store skogsstrekninger, dalføret, Numedalslågen og sideelvene til denne. Innenfor kommunegrensene ligger det flere flotte fjellområder. I nord grenser kommunen mot de sørligste delene av Blefjell, mens sør i kommunen ligger Skrimfjell med topper på over 800 m.o.h. Vest for Kongsberg by ligger Knutefjellet, med Jonsknuten som er kommunens høyeste punkt med 904 meter over havet. Øst for Numedalslågen ligger et stort skogsområde med mange gode fiskevann.

  Lokale friluftslinker :
  Badeplasser
  Båndtvang
  Fiske
  Fugleliv

  Planleggingskart fra KOT
  Skadet vilt - ettersøkskorps
  Jakt og jakttider
  .
  Skiløyper/ Løypemeldinger
  Føremelding Kongsberg skisenter
  Løypekart Knutefjell

  Anbefalte sykkelturer - info/kart

  Labbeløyper og stier

  Turisthytter og utleiehytter

  Værvarsel for Kongsberg (LP)
  Værvarsel for Kongsberg (YR)

  Kongsberg og omegn Turistforening
  Kongsberg Skisenter

  Naturvernforbundet i Kongsberg
  NJFF- Kongsberg
  Numedalsruta (sykkel)
  Sykkelbyen Kongsberg

  Andre nyttige friluftslivslinker:
  Allemannsretten
  Den norske Turistforening
  Direktoratet for naturforvaltning
  Fritidsfiske
  Friluftsloven
  Fylkesmannens miljøvernavdeling
  Lov om motorferdsel i utmark
  * Sentrale forskrifter
  * Lokale forskrifter

  Norges jeger og fiskerforbund
  Kulturdepartementet - idrett
  Miljøverndepartementet
  Statens kartverk
  Statsskog
  Friluftsliv.no


  Knutefjell omfatter et innholdsrikt kulturlandskap mellom Kongsberg by og kommunegrensen mot Notodden. Området er preget av gruvedriften, og man finner blant annet et dam- og rennesystem. Store deler av Knutefjellet berøres derfor av Kongsberg Sølvverks Fredningsområde. Det er mange stier og veier i området som gjør det lett tilgjengelig for befolkningen i Kongsberg og tilreisende. I flere av dammene er det godt med fisk.


  Skrimfjella er et større fjellområde sør i kommunen, mot kommunegrensene til Lardal, Siljan, Sauherad og Skien. Området kan by på forekomster av flott kalkfuruskog, og spennende kalkgrotter. Her finnes det også flere naturreservater. Lengst nord strekker kommunegrensen mot Flesberg seg inn i de sørligste delene av Blefjell. I begge fjellområdene finnes det flere hyttefelt.

  Mellom Numedalslågen og Eikeren ligger det et stort skogsterreng, med mange fine vann som aktivt blir tilrettelagt for sportsfiske.

  Løypenett
  Det finnes et omfattende og variert løypenett for sommer og vinterbruk i Kongsberg. Sammenhengende vinter- og sommerløype fra Vindfjelltunet i Lardal kommune og gjennom Skrimområdet. Løypa fortsetter over Sveinsbu, Meheia og til Selsli i Notodden kommune og videre til Blefjell. Det er også merket en rekke andre ruter på Skrim. Startsteder er Vindfjelltunet, Omholtseter og Rajeseter. Fra Funkelia er det merkede løyper østover og nord-østover gjennom Knutefjellet. Om vinteren finnes det preparerte skiløyper både på Omholtfjell, Skrim, Støle og Hajern-området. Både i Vines- og Sendingsmarka, Skibergfjell og Nesfjell finnes det skiterrreng uten preparerte løyper.

  I utfartsområdene er det en rekke mindre veier / skogsbilveier som er åpne for ferdsel også på vinteren. Ved de fleste er det opparbeidet nødvendige parkeringsplasser for allmennheten. De tilgjengelige områdene gir store muligheter for naturopplevelser.

  Turisthytter og utleiehytter
  I Kongsberg er det også relativt god tilgang på turisthytter og utleiehytter. Kongsberg og omegn turistforening (KOT) har 1796 medlemmer, og eier seks turisthytter. To av disse ligger i Kongsberg kommune, Sveinsbu og Sørmyrsetra. Det finnes fire andre turisthytter i kommunen hvorav en er i privat eie Knutehytta. Darresbu turisthytte eies av Tønsberg turistforening, mens Ivarsbu eies av Larvik og omegn turistforening.

  Statsskog har 12 hytter i Kongsberg kommune som leies ut på døgnbasis. Ei av hyttene ligger i Jondalen, tre på Knutefjell, en i Saggrenda og sju ligger i området rundt Meheia. Alle disse hyttene er tidligere skogsstuer som i sin tid ble brukt til innkvartering for skogsarbeidere. Hyttene har i den senere tid blitt rustet opp, og har en enkel standard. Propan benyttes til matlaging og alle hyttene har utedo. De fleste hyttene ligger i områder egnet for bærplukking. Fire andre hytter er åpne for allmenn bruk; Barlinddalshytta, Fossvannskoia, Kongsdamhytta og Branntårnet.

  Fiske
  Med de store friluftsområdene man har i Kongsberg er det svært gode muligheter til gode naturopplevelser. Det er godt med mulighter for sportsfiske både i vann og elv. De fleste vann inneholder ørret og abbor, men det forekommer også sik, gjedde, vederbuk og ål. For flere områder i kommunen selges det fiskekort, og for de fleste av disse områdene selges kortene fra selvbetjeningskasser ved veibommene. Det er kun for Sølverkets områder samt for Numedalslågen som ikke selger fiskekort fra selvbetjeningskasser.

  Alt fiske er forbudt i Kongsberg kommune fra og med 1. oktober til 15. november i henhold til forskriftene for fisket i Kongsberg kommune. For enkelte områder starter fredningstiden litt tidligere. Minstemålet for ørret er 20 cm.

  Kartbladene “Velkommen til Sandsvær Lågendalen” og “Turkart Skrim - Vindfjell” gir en nærmere avgrensning av områdene. For utfyllende opplysninger vises det til rapport nr. 9 - 1997 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud. Enkelte av forvalterne / eierne har også utgitt egne kart eller informasjonsfoldere som kan fås eller kjøpes. Nærmere informasjon hos Kongsberg Turistservice AS.